Giá trị cốt lõi

_Bon Design luôn nỗ lực hết sức bảo vệ uy tín và danh dự của chính mình.

_Luôn coi khách hàng là trung tâm.

_Luôn tuân thủ đúng với pháp luật và đạo đức tại Việt Nam.

_Coi trọng nhân viên như tài sản của Công ty và nêu cao sức mạnh đoàn kết, chính trực, công bằng.